ورود دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398
   
  متن / HTML  
 
شهرستان چادگان يكي از شهرستانهاي استان اصفهان است كه درغرب استان واقع شده است.اين شهرستان به مركزيت شهرچادگان (درفاصله 135كيلومتري غرب شهراصفهان)درعرض جغرافيايي32درجه و35دقيقه وطول جغرافيايي50درجه و25دقيقه قرارگرفته وازطرف شمال به شهرستان فريدن،ازطرف جنوب به استان چهارمحال وبختياري،ازشرق به شهرستان تيران وكرون وازطرف غرب به شهرستان فريدونشهر متصل مي شود.سهم شهرستان ازمساحت استان يك درصد مي باشدوتراكم آن برابربا40نفردرهكتاراست.
 
حق نشرمحفوظ است.
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا